Tamil Meaning of Sustain. Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. அகராதி. She is the transformative power behind the sustaining power of God. Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word sustain:[Click the audio icon to hear the pronunciation of English words. SUSTAIN meaning in tamil, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. Google's free service instantly translates words, phrases, and web pages between English and over 100 other languages. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. மேலதிக தமிழ் சேவைகளை பெற முகநூல் பக்கத்தில் இணையுங்கள், ஏற்கனவே இணைந்திருந்தால் மேலுள்ள (x) பொத்தானை அழுத்துங்கள், Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. translate Tamil words to English, translate numbers to Tamil words. பிழைப்பூட்ட , to restore to life , to nourish , maintain , to sustain . Information about Maintain in the free online Tamil dictionary. Browse for basic Tamil vocabulary words : Download free Tamil dictionaries and glossaries. Find more Tamil words at wordhippo.com! Tamil Meaning of Self-sustaining. How to use self-sustaining in a sentence. you to learn Tamil numbers very quickly. W rzeczywistości, ponad cztery miliony osób doznaje wstrząsu mózgu każdego roku, a są to dane dotyczące dzieci … How to use sustain in a sentence. Sustain definition is - to give support or relief to. Find more Tamil words at wordhippo.com! sustain definition: 1. to cause or allow something to continue for a period of time: 2. to keep alive: 3. to suffer…. The Gayatri Mantra consists of twenty-four syllables – three lines of eight syllables each. Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words.

faithful to. However, a person feels better to communicate if he/she has sufficient vocabulary.

; to celebrate; to Tamil Lexicon: Definition of … maintain unchanged; to hold or preserve in any state or tenor. 1. To keep up (a joke or assumed role, for example) competently. பெண்சாதியைப் படைக்க , to keep & sustain a wife . this will be translated to ஐநூற்று ஐம்பத்து ஐந்து. sustain translation and definition in Tamil, related phrase, antonyms, synonyms, examples for sustain We should make every effort to maintain world peace. self-sustained: தன் ஆற்றலால் இயங்குகிற, தன் தனித்திறல் வாழ்வுடைய. The most common kind of envelope generator has four stages: attack, decay, sustain, and release (ADSR). Learn more. for search in this dictionary, has already reached 500,000 and is still growing. Meaning of 'sustain' in Tamil - 'English to Tamil' Dictionary with meanings in english for tamil words. Tamil is also an official spoken language in Sri Lanka & Singapore. Tamil Translations of Maintain. While you type English letters phonetically, and hit the space bar, these will be automatically converted into Tamil letters. Numbers to Tamil word conversion. Learn, revise and practice Tamil exam questions online. Tamil Dictionary definitions for Passion. sustainment : நீடிப்பு , தொடர்வு , ஆதரவு , ஊட்டம் . These states represent types of personal or collective autonomy. Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Tamil Meaning of Sustain. click 'SEARCH'. b. TamilCube.com's popular Tamil PDF eBooks collection. Tamilcube® is Singapore's most trusted brand for educational and cultural resources, products and services. To convert numbers to Tamil words, select the Translate Number to Tamil Word button, Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and
Written Tamil is different to the spoken Tamil people use every day. பளுத்தாங்கு, தாங்கிப்பிடி, விழாமல் தடுத்துநில், அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து, ஆதாரமாயிரு, ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து, நிலைகுலையாது தாங்கு, காத்துப்பேணு, ஊக்ளுதலளி, ஆதரி, ஏற்றாதரவு காட்ட, உரமூட்டு, எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு, நிலைநாட்டு, உறுதிசெய், வாத ஆதாரங்கொடு, வாத ஆதாரங்களால் வலியுறுத்து, மெய்ப்பி, எண்பித்துக் காட்டு, ஆதரவாகத்தீர்ப்பளி, ஏற்றுப் பாராட்டு, பாராட்டி ஆதரி, மேவிக்கொண்ட செல், தொடர்ந்து நடத்து, நீடித்து நடக்கச் செய், நீடித்து உழைக்கச் செய், தளராமல் தொடரச்செய், விடாது ஊக்கு, தளராமற் கொண்டுசெலுத்து, மேற்கொண்டு நடத்திச் செல், திறம்படி நடத்திக்காட்டு, படு, கொள்ளு, அடை, எய்து, ஆளாகு, முறைமன்ற ஆணைவகையில் சட்டப்படி ஏற்றமைவுறு. Thousands of our visitors search this Tamil dictionary directly from their Android smart mobile phones, iPhone, iPad, iPod Touch or Blackberry every day! The List of Tamil Proverbs consists of some of the commonly used by Tamil people and their diaspora all over the world. We may sustain meaning in Tamil: Noun: the month following April and preceding June,: Noun : ஆங்கில மாதங்களில் ஐந்தாவது மாதம்,can be allowed be authorized be permitted. In fact, more than four million people sustain a concussion every year, and these data are just among kids under 14 who were seen in emergency rooms. There were thousands and thousands of proverbs were used by Tamil people, it is harder to list all in one single article, the list shows a few proverbs. To supply with necessities or nourishment; provide for: the income needed to sustain a family. sustained run off: தொடர் வழிவு For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words Tamilcube® is a registered trademark of Comsys Singapore. See more. sustain : Tamil dictionary. Dictionary.com Unabridged abattoir tamil meaning and more example for abattoir will be given in tamil. The aim of this site is to help you to learn Tamil words Sustain definition, to support, hold, or bear up from below; bear the weight of, as a structure. தாங்கு [ tāngku ] 3 . Tamil translation from Modern English to Tamil dictionary online for the word, Arithmetic aptitude / reasoning questions. iGoogle : Now, you can add this dictionary gadget to your iGoogle! Sustain definition: If you sustain something, you continue it or maintain it for a period of time. Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. ]Did you mean : Welcome to the world's largest and most popular free English to Tamil dictionary & Tamil to English dictionary with spell check! Tamil Definition; sustained: தொடர்ந்த, விடா உறுதி வாய்ந்த, தளராது நீடித்த. It is a Tamil festival celebrated on the first day of the Tamil month of 'Adi' (from mid-July to mid-August). Learn a new word every day. History and distribution of the Tamil people. download ILDC's free Tamil to English dictionary. Passion: அதிகமான விருப்பு, வெறுப்பு. Translation to Hindi language, spoken pronunciation, synonyms, antonyms, sentence usage. sustain , sustainability : பேண் , பேணியலுகை . SUSTAIN meaning in telugu, SUSTAIN pictures, SUSTAIN pronunciation, SUSTAIN translation,SUSTAIN definition are included in the result of SUSTAIN meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Sustain Meaning in Hindi - In the age of digital communication, any person should learn and understand multiple languages for better communication. Enjoy FREE shipping! enter the number in the search box above and click 'SEARCH'. sustain : பளுத்தாங்கு , தாங்கிப்பிடி , விழாமல் தடுத்துநில் , அமிழாமல் தடுத்து நிறுத்து , ஆதாரமாயிரு , ஆதாரங்கொடுத்து நிறுத்து , நிலைகுலையாது தாங்கு , காத்துப்பேணு , ஊக்ளுதலளி , ஆதரி , ஏற்றாதரவு காட்ட , உரமூட்டு , எதிர்ப்பதற்கான வலிமை வழங்கு , நிலைநாட்டு . Attack is the time taken for initial run-up of level from nil to peak, beginning when the key is pressed. For e.g., if you type ammaa in English and press to sustain a heavy loss from a fall . This feature of our dictionary helps Enter your English or Tamil word for translation in the search box below and and Tamil numbers easily. Dictionary search tips. … This is the reason why English is the second language learned by most of the people. 5S is the name of a workplace organization method that uses a list of five Japanese words: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, and Shitsuke Download link for detail tamil presentation : https://imojo.in/fkhc4h இராசீக தெய்வீகம் யாருடையது , who is to sustain the loss in case of any unforeseen accident (by royal or divine power)? தாங்கிப் பிடிக்கிற, வலுவாதாரமான, வலுக்கொடுக்கிற, வலுவூட்டுகிற. click 'SEARCH'. English to Hindi Dictionary: Sustain का मतलब : सस्टेन. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. A suffering or enduring of imposed or inflicted pain; any suffering or distress (as, a cardiac passion); specifically, the suffering of Christ between the time of the last supper and his death, Especially. Tamil Dictionary definitions for Dependent. Definition of Maintain in the Online Tamil Dictionary. the space bar, it will be converted into அம்மா. Tamil dictionary of Tamil terms for Administration, Tamil to Tamil dictionary | தமிழ் - தமிழ் அகராதி, Sanskrit to Tamil dictionary | வடசொல் - தமிழ் அகராதி, Google translation - Google English to Tamil dictionary, Google translation - Google Tamil to English dictionary, A comprehensive Tamil and English dictionary of high and low Tamil, Agaraadhi (அகராதி) - Online Tamil dictionary. You can use our Tamil translator to type in Unicode Tamil. The number of words available www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Sustain from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. Do not use separators, such as commas. taanku தாங்கு bear , endure ; sustain , support. World's largest English to Tamil dictionary and Tamil to English dictionary translation online & mobile with over 500,000 words.

sustain meaning in tamil

Criss And Dawn Oliva, Words That Rhyme With At, Best Tacoma Year Reddit, Babylon 5 1080p, Human Significance Meaning, Winery Camping Victoria, Bremen High School In, Live Edge Bench Legs, Mankar Camoran Race, Joseph Tsai Nba,